അന്വേഷിക്കുക
ചേരുക
സദ്ഗുരു
Login

Learn
Shambhavi Kriya Online

പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

Inner Engineering is neither a religion, nor a philosophy or dogma. It is a technology for well-being. One does not have to believe or disbelieve, just have to learn to use. Technology will produce results irrespective of who you are.
- സദ്ഗുരു

We are excited to announce that Inner Engineering Completion is now available in an online format. Designed by Sadhguru, the program includes the transmission of Shambhavi Mahamudra Kriya, a powerful and purifying 21-minute energy technique which incorporates the breath, along with rejuvenating and invigorating asanas.

Thousands of people across the world have completed the Inner Engineering Online course and have been eagerly awaiting this opportunity to take their experience a step deeper and receive Shambhavi Mahamudra Kriya, a potent tool for inner transformation.

പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

Is Receiving Shambhavi Kriya Online As Impactful As In-person?

The Shambhavi Mahamudra Kriya transmission process is not limited to mere instructions, but is empowered by Sadhguru’s grace and energies beyond physical boundaries and logical understanding.

Shambhavi will function as a living process within you rather than just a physical practice. If you keep yourself open and focused, time and space are no limitation for Sadhguru to transmit the Shambhavi Kriya in its full potency, no matter how far you are.

ശാംഭവി

This program offers the transmission of Shambhavi Mahamudra Kriya, an ancient, purifying 21-minute yoga practice of immeasurable transformative power that Sadhguru has brought to the modern world. Shambhavi aligns your entire system so that your body, mind, emotions and energies function in harmony, establishing a chemistry of blissfulness within you and empowering you to create your life the way you want it.

Today, millions of dedicated practitioners have experienced greater emotional balance, focus, stability, and improved health.

The Miraculous effects of Shambhavi Mahamudra Kriya

"ശാംഭവി മഹാമുദ്ര, സൃഷ്ടിയുടെ ഉറവിടത്തെ സ്പർശിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ്. 'നിങ്ങളുടെ ആന്തരികതയുടെ അടിത്തട്ടിനെ സ്പർശിക്കുമ്പോഴാണ് പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത്."
-സദ്ഗുരു

പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

Benefits

ദിവസം മുഴുവൻ ഉയർന്ന ശ്രദ്ധയും ഊർജ്ജവും നില നിർത്തുന്നു.

ആശയ വിനിമയത്തിനും വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള കഴിവ് വർധിക്കുന്നു.

ചിന്തകൾക്ക് വ്യക്തതയുണ്ടാവുന്നു. വൈകാരികമായ സന്തുലനവും ഉൽപ്പാദന ക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുന്നു.

പിരിമുറുക്കം, ഭയം, ഉൽഘണ്ഠ എന്നിവയെ തുടച്ചു നീക്കുന്നു

മാറാ രോഗങ്ങളെ ലഘൂകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വിശ്രാന്തമായ ജീവിതം.

ആനന്ദവും ഉല്ലാസവും നിറവും ആർജ്ജിക്കുക.

Research Findings

ബ്രെയിൻ വേവ് പാറ്റേണുകൾകുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ബീറ്റാ (നിരന്തരമായതോ ഉൽഘണ്ഠ നിറഞ്ഞതോ ആയ ചിന്തകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ) (നിരന്തരമായതോ ഉൽഘണ്ഠ നിറഞ്ഞതോ ആയ ചിന്തകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട )ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ആൽഫ തരംഗങ്ങൾ (ഉണർച്ചയോടെയുള്ള വിശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ) (ഉണർച്ചയോടെയുള്ള വിശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട )
Chronic Ailmentsഉയർന്ന രക്ത സമ്മർദ്ദം ആസ്ത്മ തലവേദനയും മൈഗ്രേയ്‌നും പ്രമേഹം പുറം വേദന /കഴുത്തു വേദന ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ 67%79%90%71%74%73%A study conducted on 536 Shambhavi practitionersshowed improvement in the following areas:
ഉറക്കമില്ലായ്മ 84% പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു 40% മരുന്ന് കുറച്ചു 30% മരുന്ന് നിർത്തി
57% കുറവ്in severe symptoms of dysmenorrhea(Menstrual Cramps)72% decreasein PMSpsychologicalsymptoms80% decreaseക്രമരഹിതമായ ചക്രങ്ങളിൽആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ Before Shambhavi Mahamudra KriyaAfter 6 months of Shambhavi Mahamudra Practice

Expressions

Program Structure

Introductory Session

This program is offered in 3 sessions:

 • Sessions 1 and 2 (2.5-hour long each). Multiple date and time options are available for you to choose from. These sessions are facilitated by an Isha Yoga instructor.
 • Session 3 (9 hours with breaks) offers the transmission of Shambhavi Mahamudra Kriya.
 • The sessions must be attended in sequence. If you miss one session it will not be possible to attend the subsequent one.

An optional support session will be offered following the program and will include a detailed review of the practice and a question-answer session.

Program Requirements

യോഗ്യത
Completion of all 7 sessions of the Inner Engineering Online course

പ്രായം
Ages 15+. No past experience of yoga required.
If you are under the age of 18, please have your parent/guardian contact iecsupport@innerengineering.com to complete the registration process for you.

Space

 • Quiet and private space.
 • Ideally a 3ft x 6ft area (approx) allowing sufficient room for yoga practice.

Technical Requirements

 • Device: Laptop/PC, iPad/tablet with a webcam (inbuilt or external) and speakers, compatible with the latest version of Chrome (recommended), Firefox or Safari browsers. Mobile phones are not supported
 • Operating System: Windows 8 or later (or) Mac OS X El Captain 10.11 or later, some Linux versions, iOS 13 and above for iPads, and Android version 9 and above for tablets.
 • Browser: Latest version of Chrome (recommended), Firefox, or Safari browsers.
 • Stable internet connection
  • Bandwidth: 2.5 mbps
  • Data usage/hour: 500MB
 • To ensure your system is supported, please visit the device compatibility test page before registering.

How To Register

How to register for the program:

Step 1: Register for Inner Engineering Online and complete all 7 online sessions. Once you complete the course, you can proceed to step 2.

Step 2: Register for Inner Engineering Completion Online by clicking "enroll" at the bottom of this page and filling out the form. (Use the same email login that you used to register for Inner Engineering Online).

If you still have questions, please watch this video with guided steps on how to register for the program.

Program FAQ

Enroll in the Program

Learn Shambhavi Mahamudra Kriya - 21 Minute Yogic Practice

Contact Support

Terms & Conditions

ഷോപ്പ്

ഈശ ഷോപ്പ്

സദ്ഗുരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

© 2022, Isha Foundation, Inc.
നിബന്ധനകളും ഉപാധികളും |
സ്വകാര്യതാ നയം | Powered by Fastly