ഇന്നർ  എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിട്രീറ്റ്

Offered at the Isha Yoga Center in India and Isha Institute of Inner-sciences, USA, and select locations worldwide. These retreats include live transmission of Shambhavi Mahamudra Kriya, hikes in forested trails and other highlights for an immersive and rejuvenating experience.


ഷോപ്പ്

ഈശ ഷോപ്പ്

ഞങ്ങളെ കുറിച്ച്

ഇശാ ഫൗണ്ടേഷൻഈശ ഔട്ട്റീച്ച്

സഹായം

സദ്ഗുരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക