ഇന്നർ  എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിട്രീറ്റ്

Offered in the breathtaking natural setting of the Isha Institute of Inner-sciences in Tennessee, a powerful space created by Sadhguru for self-transformation, this retreat combines the content of Inner Engineering Online and initiation into the powerful ശാംഭവി in a 4-day residential program. The added benefits of an immersive experience include guided nature hikes, live music and fresh, wholesome vegetarian meals.

This program is offered through an Isha Yoga instructor trained by Sadhguru.

The Setting

Designed for deep personal expansion, the Inner Engineering retreat takes place in the serenity of the Isha Institute of Inner-sciences on Tennessee’s spectacular Cumberland Plateau. Here you have the opportunity to leave behind daily routines and hectic lifestyles and soak in the energy of this unique setting. The powerful consecrated spaces include Mahima hall and the Abode of Yoga, and each creates a potent atmosphere to experience the life-transforming impact of Inner Engineering. The program itself takes place in Mahima, the largest meditation hall in the Western hemisphere. Mahima means 'Grace', and offers you the space to explore the technologies for inner well-being in their full depth and dimension.

ശാംഭവി

This program offers the transmission of Shambhavi Mahamudra Kriya, an ancient, purifying 21-minute yoga practice of immeasurable transformative power that Sadhguru has brought to the modern world. Shambhavi aligns your entire system so that your body, mind, emotions and energies function in harmony, establishing a chemistry of blissfulness within you and empowering you to create your life the way you want it.

Today, millions of dedicated practitioners have experienced greater emotional balance, mental clarity, focus, stability, and improved health.

ശാംഭവി മഹാമുദ്ര ക്രിയ, ഒരു അത്ഭുതം

"ശാംഭവി മഹാമുദ്ര, സൃഷ്ടിയുടെ ഉറവിടത്തെ സ്പർശിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ്. 'നിങ്ങളുടെ ആന്തരികതയുടെ അടിത്തട്ടിനെ സ്പർശിക്കുമ്പോഴാണ് പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത്."
-സദ്ഗുരു

പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ

അനായാസമായ ജീവിതത്തിന് പ്രായോഗികമായ ഉപകരണങ്ങൾ

ജീവിതത്തിന്റെ മൗലികമായ തലങ്ങളെ തട്ടനുഭവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ധ്യാന പരിശീലനങ്ങൾ

പുനരുജ്ജീവനവും സന്തുലനം നൽകുന്ന യോഗ പരിശീലനങ്ങൾ.

അവബോധത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ

ശാംഭവി

തുടർന്നു പോകുന്ന സപ്പോർട്ടും ഗ്രൂപ്പ് സെഷനുകളും

സമ്പൂർണമായ സസ്യാഹാരവും പാചക ക്ലാസുകളും

Invigorating Walks on Forested Trails

ശാന്തവും ഊർജ്ജസ്വലവുമായ ചുറ്റുപാടുകൾ

ഫോട്ടോ ഗാലറി

വരാൻപോകുന്ന പരിപാടികൾ

ഷോപ്പ്

ഈശ ഷോപ്പ്

ഞങ്ങളെ കുറിച്ച്

ഇശാ ഫൗണ്ടേഷൻഈശ ഔട്ട്റീച്ച്

സഹായം

സദ്ഗുരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക