ಅನ್ವೇಷಿಸಿ
ನೋಂದಾಯಿಸಿ
ಸದ್ಗುರು
Login

ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಟ್ರೀಟ್‍

Offered in the breathtaking natural setting of the Isha Institute of Inner-sciences in Tennessee, a powerful space created by Sadhguru for self-transformation, this retreat combines the content of Inner Engineering Online and initiation into the powerful ಶಾಂಭವಿ in a 4-day residential program. The added benefits of an immersive experience include treks to the forests, bluffs and waterfalls on site, live music and fresh, wholesome vegetarian meals.

This program is offered through an Isha Yoga instructor trained by Sadhguru.

ನೋಂದಾಯಿಸಿ

The Setting

Designed for deep personal expansion, the Inner Engineering retreat takes place in the serenity of the Isha Institute of Inner-sciences on Tennessee’s spectacular Cumberland Plateau. Here you have the opportunity to leave behind daily routines and hectic lifestyles and soak in the energy of this unique setting. The powerful consecrated spaces include Mahima hall and the Abode of Yoga, and each creates a potent atmosphere to experience the life-transforming impact of Inner Engineering. The program itself takes place in Mahima, the largest meditation hall in the Western hemisphere. Mahima means 'Grace', and offers you the space to explore the technologies for inner well-being in their full depth and dimension.

More About The Institute

ಶಾಂಭವಿ

This program offers the transmission of Shambhavi Mahamudra Kriya, an ancient, purifying 21-minute yoga practice of immeasurable transformative power that Sadhguru has brought to the modern world. Shambhavi aligns your entire system so that your body, mind, emotions and energies function in harmony, establishing a chemistry of blissfulness within you and empowering you to create your life the way you want it.

Today, millions of dedicated practitioners have experienced greater emotional balance, focus, stability, and improved health.

Benefits

ಶಾಂಭವಿ ಮಹಾಮುದ್ರ ಕ್ರಿಯಾ, ನಿಜವಾದ ಚಮತ್ಕಾರ

ಶಾಂಭವಿ ಮಹಾಮುದ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧನ. ನಿಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯದ ತಿರುಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ."
-ಸದ್ಗುರು

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ಪ್ರಯಾಸರಹಿತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಧನಗಳು

ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಧ್ಯಾನ

ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಳು

ಜಾಗೃತಿಯ ಸಾಧನಗಳು

ಶಾಂಭವಿ

ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಸೆಷನ್‍ಗಳು

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ತರಬೇತಿ

Invigorating Walks on Forested Trails

ಪ್ರಶಾಂತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಸ್ಥಳಗಳು

ಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಖರೀದಿಸಿ

ಈಶಾ ಶಾಪಿ

ಸದ್ಗುರು ಆಪ್‍ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

© 2022, Isha Foundation, Inc.
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು. |
ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ. | Powered by Fastly