ಅನ್ವೇಷಿಸಿ
ನೋಂದಾಯಿಸಿ
ಸದ್ಗುರು
Login

ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಟ್ರೀಟ್‍

Offered at the Isha Yoga Center in India and Isha Institute of Inner-sciences, USA, and select locations worldwide. These retreats include live transmission of Shambhavi Mahamudra Kriya, hikes in forested trails and other highlights for an immersive and rejuvenating experience.

ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಿರಿ

Upcoming Program Worldwide:

ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಖರೀದಿಸಿ

ಈಶಾ ಶಾಪಿ

ಸದ್ಗುರು ಆಪ್‍ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

© 2022, Isha Foundation, Inc.
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು. |
ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ. | Powered by Fastly