ഇന്നർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പൂർത്തീകരണ പരിപാടി

Inner Engineering Completion is offered at Isha Institute of Inner-sciences, Isha Yoga Center and in select city centers worldwide through trained Isha instructors.

Available to those who have completed Inner Engineering Online, this 2-day residential program includes the transmission of Shambhavi Mahamudra Kriya, a powerful and purifying 21-minute energy technique which incorporates the breath, along with rejuvenating and invigorating preparatory asanas.

Prerequisite: Completion of all 7 Inner Engineering Online sessions

നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ. :


ഷോപ്പ്

ഈശ ഷോപ്പ്

ഞങ്ങളെ കുറിച്ച്

ഇശാ ഫൗണ്ടേഷൻഈശ ഔട്ട്റീച്ച്

സഹായം

സദ്ഗുരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക