അന്വേഷിക്കുക
ചേരുക
സദ്ഗുരു
Login

ഇന്നർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പൂർത്തീകരണ പരിപാടി

Inner Engineering Completion is offered at Isha Institute of Inner-sciences and in select Isha city centers worldwide through trained Isha Yoga instructors. Available to those who have completed Inner Engineering Online, this 2-day program includes the transmission of ശാംഭവി, a powerful and purifying 21-minute energy technique which incorporates the breath, along with rejuvenating and invigorating preparatory asanas.

Prerequisite: Inner Engineering Online

ചേരുക

ശാംഭവി

This program offers the transmission of Shambhavi Mahamudra Kriya, an ancient, purifying 21-minute yoga practice of immeasurable transformative power that Sadhguru has brought to the modern world. Shambhavi aligns your entire system so that your body, mind, emotions and energies function in harmony, establishing a chemistry of blissfulness within you and empowering you to create your life the way you want it.

Today, millions of dedicated practitioners have experienced greater emotional balance, focus, stability, and improved health.

Benefits

ശാംഭവി മഹാമുദ്ര ക്രിയ, ഒരു അത്ഭുതം

"ശാംഭവി മഹാമുദ്ര, സൃഷ്ടിയുടെ ഉറവിടത്തെ സ്പർശിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ്. 'നിങ്ങളുടെ ആന്തരികതയുടെ അടിത്തട്ടിനെ സ്പർശിക്കുമ്പോഴാണ് പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത്."
-സദ്ഗുരു

Program Locations

Inner Engineering Completion is offered in various ways below:

Participating in the program at Isha Institute provides the added benefit of being in a consecrated space along with guided nature hikes, live music and fresh, wholesome vegetarian meals.

The Setting at Isha Institute

Designed for deep personal expansion, the Inner Engineering completion program takes place in the serenity of the Isha Institute of Inner-sciences on Tennessee’s spectacular Cumberland Plateau. Here you have the opportunity to leave behind daily routines and hectic lifestyles and soak in the energy of this unique setting. The powerful consecrated spaces include Mahima hall and the Abode of Yoga, and each creates a potent atmosphere to experience the life-transforming impact of Inner Engineering. The program itself takes place in Mahima, the largest meditation hall in the Western hemisphere. Mahima means 'Grace', and offers you the space to explore the technologies for inner well-being in their full depth and dimension.

More About The Institute

പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ

അനായാസമായ ജീവിതത്തിന് പ്രായോഗികമായ ഉപകരണങ്ങൾ

ജീവിതത്തിന്റെ മൗലികമായ തലങ്ങളെ തട്ടനുഭവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ധ്യാന പരിശീലനങ്ങൾ

പുനരുജ്ജീവനവും സന്തുലനം നൽകുന്ന യോഗ പരിശീലനങ്ങൾ.

അവബോധത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ

ശാംഭവി

തുടർന്നു പോകുന്ന സപ്പോർട്ടും ഗ്രൂപ്പ് സെഷനുകളും

സമ്പൂർണമായ സസ്യാഹാരം

ഫോട്ടോ ഗാലറി

വരാൻപോകുന്ന പരിപാടികൾ

ഷോപ്പ്

ഈശ ഷോപ്പ്

സദ്ഗുരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

© 2022, Isha Foundation, Inc.
നിബന്ധനകളും ഉപാധികളും |
സ്വകാര്യതാ നയം | Powered by Fastly