ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೆಷನ್‌ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಿರಿ

ನೋಂದಾಯಿಸಿ